THE END

پنج‌شنبه 19 آبان‌ماه سال 1390 ساعت 06:20 ب.ظ

گاه ، حس می کنم بازگشته ام،

به روزهای خوش گذشته، به گذشته های خیلی دور،

به زمانی که کودکانی بیش نبودیم ... به دوران جوانی ...

روزگار، چه بی نقص می نمود ... به خاطر داری ؟

روزهای بی پایان جوانی و سرخوشی،

خورشید، همیشه گرم و فروزان ... زندگی، آسان و بی دغدغه

نمی دانم، انگار همین دیروز بود،

و باقی عمرم به نمایشی می ماند ...


یاد آن روزهای خوش گذشته بخیر...

آن روزها که بدی ها اندک بود،

آن روزها گذشت، باز اما حقیقتی برجاست،

خوب که می نگرم، در می یابم که هنوز دوستت دارم


نمی توانی زمان را بازگردانی،

و آب رفته به جوی را ...

تأسف بار نیست ؟

ای کاش تنها یک بار دیگر به آن زمان باز می گشتم،

به دوران خوش بازی های کودکانه ...

دیگر چه سود از نشستن و افسوس گذشته را خوردن ؟

وقتی می توانی گوشه ای آرام بگیری و لذت زندگی را در کودکانت ببینی 

نمی دانم، انگار همین دیروز بود،

خوب است، کناری بنشینی و تن به این جریان سپاری ...


چرا که این روزها نیز، در گذر از رودخانه بی بازگشت زمان

بخشی گران مایه از زندگیند ...

روزهامان همه از دست رفته اند، اما هنوز چیزی باقیست ...

خوب که می نگرم، در می یابم که تغییر نکرده ام ...


یاد آن روزهای خوش گذشته بخیر ...

آن روزها که بدی ها اندک بود، 

آن روزها گذشت ... باز اما، حقیقتی برجاست،

خوب که می نگرم، در می یابم که هنوز دوستت دارم

هنوز دوستت دارم،

هنوز دوستت دارم ...